Home

ECOFILOSOFIE


ECO+ open oog produkties is geïnspireerd door de ecofilosofie van Henryk Skolimowski, die ons voorziet van een nieuwe filosofie namelijk het ecologisch humanisme en geeft ons nieuwe inspiratie, een nieuw doel in ons leven, nieuwe hoop en effent de weg naar een nieuwe manier van leven. Zie zijn boek "Ecofilosofie, schets van een nieuwe manier van leven". Maar ook door Bernhard Lievegoed. Verder is ECO+ open oog produkties geïnspireerd door de boeken van E.F. Schumacher "hou het klein" en Carlo Petrini "Terra madre".

boekomslagen

Geachte Medelanders,

Vergeet de demokraten, de conservatieven èn de liberalen het socialisme-kommunisme en de radikalen-links en rechts: kies vanuit uw hart voor “ekologisch humanisme” een authentiek alternatief voor de industriële samenleving. Sociocraties en Geweldvrij.

Evolutionaire politiek
Europa

Anders dan de rest van de wereld.
Van moordende handel en moderne slavenmarkt naar een werkelijk beschaafde samenleving, van soevereine mensen in samenwerkende regio’s van mens en milieuvriendelijke ondernemingen.

Uitgaande van de ecofilosofie van Prof. Dr. Henryk Skolimowski voor een nieuwe manier van leven, namelijk het ecologisch-humanisme.

Ecologisch-humanisme in een notedop
• Ecologisch-humanisme is op het leven georiënteerd. Het leven is een positief verschijnsel dat kracht en schoonheid bezit.
• Ecologisch-humanisme houdt betrokkenheid in tot menselijke waarden, tot de natuur, tot het leven zelf. Objectiviteit is een verzinsel van de menselijke geest, zij bestaat in de natuur niet.
• Ecologisch-humanisme is spiritueel levend. Spiritualiteit is moeilijk onder woorden te brengen en meesteal moeilijk te verdedigen. Veel mensen verwerpen haar vanwege haar traditionele associaties met de kerk. Spiritualiteit is echter een gemoedstoestand.
• Ecofilosofie is allesomvattend en universeel. Dit omdat wij de wereld slechts allesomvattend samenhangend en universeel kunnen beschouwen.
• Ecologisch-humanisme houdt zich bezig met wijsheid. Wijsheid bestaat uit het geven van een oordeel, gebaseerd op kwalitatieve maatstaven. Een oordeel kan niet in getal worden uitgedrukt.

Politiek dier
• Ecologisch-humanisme is milieubewust en ecologisch. Milieubewust zijn betekent niet alleen verstandig de balans opmaken van bestaande hulpbronnen en proberen die langer te behouden; het houdt ook respect in voor de natuur en een besef dat wij een verlengstuk van de natuur zijn en de natuur een verlengstuk van ons.
• Ecologisch-humanisme is verbonden met de economie van de kwaliteit van het bestaan.
• Ecologisch-humanisme is politiek bewust en politiek betrokken, maar niet op een oppervlakkige wijze. De mens is een politiek dier, omdat zijn daden vol zijn van politieke gevolgen. Wij nemen politieke standpunten in door onze leefwijze.
• Ecologisch-humanisme houdt zich sterk bezig met het welzijn van de samenleving. Zij beschouwt de maatschappij als een eenheid, die een eigen leven leidt. De maatschappij vormt de samenhang en de bakermat van aspiraties en visies.
• Ecologisch-humanisme benadrukt de individuele verantwoordelijkheid. Zij stelt dat wij in aanvulling op de rechten die wij eisen, ook door plichten zijn gebonden. De zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de individu moet hersteld, zodat hij zijn rechten en verantwoordelijkheden zinvol kan uitoefenen.

Geen machines
• Ecologisch-humanisme staat open voor mystieke verschijnselen. Het verlangen om de kosmos te begrijpen is in de menselijke natuur diep geworteld. Wij leven in een groot aantal webben. Daarvan is het ‘fysische web’ er slechts 1. Die wel het middelpunt van onze belangstelling is geworden.
• Ecologisch-humanisme is gezondheidsbewust en neemt afstand van de scheiding tussen geest en materie. Wij zijn geen machines die worden gerepareerd als een onderdeel kapot of versleten is. Wij zijn bijzonder ingewikkelde krachten.


Een ander Europa d.m.v. liefde, wijsheid, schoonheid en goedheid. Uitgaande van de drie universele basisrechten van de mens te weten:
a. Het recht op materiële bestaanszekerheid voor alle mensen. (voeding, kleding, huisvesting)
b. Het recht van ieder volwassen mens om mee te beslissen over alle rechtsregels die de leefvoorwaarden van de mens begrenzen. (sociocratie)
c. Het recht van ieder mens om zijn vaardigheden en bekwaamheden te ontplooien door opleiding, arbeid, beoefening van kunst etc. (geestelijke vrijheid)

Het bijzondere van deze drie basisrechten is, dat zij ieder op zich een bepaald levensgebied bestrijken. Het recht onder
a. betreft de economie en heeft te maken met het gezamenlijk delen, de broederschap die ons bekend is vanuit de franse revolutie.
Het recht onder
b. genoemd heeft betrekking op het streven naar gelijkheid in de rechtsverhoudingen tussen mensen. Het streven van het recht is immers de macht en de leugen om te vormen tot gezag en waarheid. Tenslotte het derde recht onder
c. waarborgt de voor de menselijke ontwikkeling (evolutie) zo zeer noodzakelijke geestelijke vrijheid.

Een creatief Europa
Kunstenaars en journalisten verstevigen de publieke ruimte en de samenleving. Een open samenleving vereist een cultuur van dialoog en bruisende culturele sector, veelstemmige media, onafhankelijke journalistiek en een vrij internet dragen daar aan bij. Kunst stelt vragen bij dat wat we dachten zeker te weten, ze verbeeldt werelden die er niet zijn, gedachten die nog niet eerder gedacht waren.

Een humaan Europa
In Brussel zijn afspraken gemaakt over eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, het bestrijden van armoede en het scheppen van goede banen. Helaas beoordeelt de Europese Commissie nationale regeringen veel strenger op hun begrotingstekort dan op hun inspanningen deze humane grondrechten te realiseren. Als de helft van de jongeren tevergeefs naar werk zoekt, zoals in Spanje, wordt een land van zijn toekomst berooft.

Voorstellen:
♣   Hogere b.t.w. voor luxe en levensbedreigende producten.
♣   Een lagere b.t.w. voor eerste levensbehoefte.
♣   Arbeid ontlasten grondstoffen belasten.
♣   Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle Europese inwoners
♣   Energie en grondstoffen voor grootverbruikers extra belasten,
     3 jaar tijd om een kringloopeconomie te creëren.
♣   Een regionaal Europees landbouwbeleid voor de interne markt.
♣   Een regionaal Europees energiebeleid voor de interne markt.

noot: voor het Europa van de samenwerkende regio’s (zie de Nederlandse partij van het noorden, Europees comité van de regio’s.

Websites:
www.eurotopia.de
www.gen-europe.org
www.tamera.org
www.partijvoorhetnoorden.nl